Openbaring 2:4-5,7: “Maar Ek het dít teen julle: julle het My nie meer so lief soos in die begin nie. Dink daaraan hoe ver julle al agteruitgegaan het. Bekeer julle en doen weer wat julle in die begin gedoen het. Anders, as julle julle nie bekeer nie, kom Ek na julle toe en sal Ek julle lamp van sy plek af wegvat! Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeentes sê. Aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal Ek te ete gee van die boom van die lewe, wat in die paradys van God is.”

- Ons dank die Here vir Sy oproep om Hom weer ons eerste liefde te maak – met ‘n waarskuwing maar ook met ‘n belofte. Ons bid dat ons dit ter harte sal neem en sal bekeer van dinge wat Sy eer steel.
- Ons bid vir mense wat treur, eensaam is, wat moedeloos is, wat sterwend is – vir Sy moed, liefde en troos.
- Ons dank Hom waar hy mense deur operasies beskerm en bewaar het en bid vir volkome genesing.
- Ons bid vir ons kinders in katkisasie klasse en hulle onderwysers. Vir ywer, toewyding en die begeerte om die Woord te ken.
Psalm 86:11: “Leer my u pad, Here, ek wil wandel in u waarheid; leer my U met toewyding dien.”

Wapendraer gebede
- Ons bid vir lidmate en leiers:
Filippense 1:9-11: “Ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. Dan sal julle op die dag wanneer Christus kom, onberispelik en sonder blaam wees, en deur Jesus Christus sal julle geheel en al in die regte verhouding met God wees, tot sy lof en eer. “
- Dat ons geloof en liefde in GKR sal oorgaan in dade.

Galasiërs 5:6: “In Christus Jesus is dit nie van belang of jy besny is of nie. Al wat van belang is, is geloof wat deur die liefde tot dade oorgaan.”