Vraag : N.a.v. Dr Gert se antwoord oor die seksuele misbruik van 'n kind. Ek wonder nog altyd.. is masturbasie as 'n daad verkeerd? Ons is almal bewus van die gevare daaraan verbonde waar dit 'n substituut vir gesonde gemeenskap binne die huwelik is of waar dit 'n verslawing raak... Indien hierdie voor die handliggende "gevare" nie van toepassing is nie - sou dit nog verkeerd wees? 

Antwoord: Wat 'n eenvoudige antwoord moeilik maak is dat masturbasie nie direk verbied word in die Bybel nie. Inteendeel daar word nêrens direk daaroor gepraat nie.  Sò baie ander fasette van die mens se seksuele lewe word skokkend eerlik in die Bybel aangespreek, maar nie masturbasie nie.  Wanneer ons egter met so iets te doen kry waar daar nie vir ons klinkklare tekste is nie, moet ons na die geheel van die Skrif gaan kyk om daaruit antwoorde te probeer kry. 

Die volgende kan dan vir ons na 'n antwoord lei: 

1. Die wese van die seksuele is dat die Here dit gee as iets wat voortvloei uit 'n groeiende verhouding tussen 'n man en 'n vrou. 

In Genesis 2:24  (1953 AV) staan dat die Here Eva gemaak het en haar na Adam gebring het en dat Adam dan 'n loflied sing oor hierdie vrou.  Dan volg hierdie woorde: "Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef. En hulle sal een vlees wees."  Die groeiende verhouding tussen man en vrou volg hierdie pad : 

 •   My vriend/vriendin word die belangrikste persoon in my lewe.  Ek verlaat pa en ma - dit beteken,  hulle wat tot nou toe die belangrikste mense in my lewe was, kom van nou af tweede na my vriend/vriendin.
 •   Ons kleef mekaar aan,  m.a.w. ons groei na mekaar toe, geestelik, emosioneel en liggaamlik. Hierdie aankleef proses loop volgens Maleagi 2:14  uit op 'n verbond wat tussen twee mense gesluit word om lewenslank aan mekaar getrou te wees (Omdat die HERE getuie is tussen jou en die vrou van jou jeug aan wie jy ontrou geword het, terwyl sy tog jou metgesel is en die vrou van jou verbond -1953 AV.) Dit vind natuurlik by die huweliksluiting plaas. 
 •  Die derde stap is "een vlees word". Dit is 'n term wat in die Bybel gebruik word om geslagsgemeenskap aan te dui.  Die seksuele is dus die eindpunt van 'n groeiproses waar twee mense nader en nader aan mekaar beweeg, vir mekaar sê "jy is die belangrikste mens in my lewe en sal dit altyd bly", konkrete beloftes voor God maak en so 'n omgewing van sekuriteit skep waarin hulle ten volle aan mekaar kan gee.  Dit is ook die omgewing waarin kinders gebore kan word en kan opgroei (vgl. Maleagi 2)  

2. Deel van die wese van die seksuele is dat dit nie primêr op selfbevrediging gerig is nie, maar op die behoeftes van die ander een.  

Uit 1 Korintiërs 7 kry ons baie mooi riglyne:    

1) Ek kom nou by die dinge waaroor julle aan my geskryf het. Dit is goed vir ' man om sonder ' vrou te lewe, 2) maar weens die gevare van onsedelikheid behoort elke man sy eie vrou te hê en elke vrou haar eie aan. 3) Die man moet sy huweliksplig teenoor sy vrou nakom, en net so ook die vrou teenoor haar man. 4) Die vrou beskik nie oor haar eie liggaam nie, maar die man; net so beskik die man ook nie oor sy eie liggaam nie, maar die vrou. 5) Moenie vir mekaar omgang weier nie, behalwe met wedersydse toestemming en net vir ' bepaalde tyd om julle aan die gebed te wy. Daarna moet julle weer saamkom, sodat die Satan julle nie miskien weens julle gebrek aan selfbeheersing verlei nie.

Man en vrou beskik oor die ander een se liggaam, om dit te vertroetel en te bevredig, sodat daar geen behoefte aan seks buite die huwelik sal wees nie.  Wat masturbasie binne die huwelik betref, is dit dus duidelik dat die Here nie sê dat dit 'n uitweg is as man en vrou nie dieselfde behoefte aan gemeenskap het nie.  As masturbasie as 'n uitweg gebruik word, sou dit maak dat die ander huweliksmaat nie bostaande opdrag hoef uit te voer nie.  Of dit kan veroorsaak dat die een wat masturbasie as 'n uitweg gebruik omdat sy/haar huweliksmaat nie gehoorsaam is aan bogenoemde opdrag nie, nie die problem hoef aan te spreek wat aanleiding gee tot die situasie nie. Masturbasie is gerig op selfbevrediging. Die wese van die seksuele lê opgesluit in wat in Filippense 2 staan dat ons na mekaar se belange moet omsien. Die Here sê man en vrou moet hulle seksuele sake bespreek en met mekaar ooreenkom daaroor.  Dit mag nooit eensydig beëindig word deur een huweliksmaat nie. Dit mag ook nie deur iets anders vervang word nie. 

3.  Die Here se oplossing vir seksuele drange wat te sterk word, is die huwelik. 

1Kor 7:36-37 :

As iemand meen dat hy teenoor sy verloofde onbehoorlik handel deur nie te trou nie, en sy begeertes te sterk word en hy voel dat hulle behoort te trou, laat hom doen wat hy graag wil: laat hulle gerus trou. Dit is nie verkeerd nie.Maar as iemand in sy eie gemoed oortuig is dat hy nie moet trou nie, en hy nie onder enige dwang verkeer nie, maar volle beheer oor sy eie wil het, en hy by homself besluit het om nie te trou nie, doen hy ' goeie ding. 

Dit is duidelik dat die Here hier iemand in gedagte het wat verloof is en wie se verhouding groei in intimiteit (aankleef) sodat daar gereeld 'n begeerte na volle geslagsgemeenskap is. Dan moet hulle liewer trou (al is daar nog nie geld vir 'n groot bruilof nie) as om buite die huwelik gemeenskap te hê of te fantaseer of masturbasie as 'n uitweg te gebruik.

Maar wat van iemand wat nog 'n tiener is of iemand wat graag wil trou en nie 'n maat het nie en tog met sterk seksuele drange sit. Sou masturbasie nie dan 'n uitweg wees, wat beter is as om buite die huwelik gemeenskap te hê nie?  Voor ons hierdie vraag antwoord is dit belangrik dat ons eers na ander skrifgedeeltes gaan kyk. 

4. Jesus se woorde in Matteus 5:28 is baie belangrik vir ons antwoord op die vraag of masturbasie verkeerd is:

Matteus 5:28

"Maar Ek sê vir julle: Elkeen wat na ' vrou kyk en haar begeer, het reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg." 

Die getuienis van mense wat in die verslawing van masturbasie vasgevang was, is dat masturbasie gewoonlik gepaard gaan met fantasering en dikwels ook die kyk van pornografie. Iemand wat in sy, haar gedagtes gemeenskap het met iemand of in ander seksuele dade betrokke is, het in Jesus se oë inderdaad gemeenskap met daardie persoon gehad. Masturbasie wat gepaard gaan met fantasering en pornografie is dus duidelik sondig. 

Ek wil graag  John Piper hier aanhaal wanneer hy skryf oor Missions and Masturbation:

"Masturbation is the experience of sexual orgasm produced by self-stimulation. Virtually every man and almost as many women have tried it. It is a regular practice of most single men. One of the major forces preventing young people from obeying the call of God into vocational Christian service is defeat in the area of lust. A teenager hears a challenging call to throw himself into the cause of world evangelization. He feels the promptings of the Holy Spirit. He tastes the thrill of following the King of kings into battle. But he does not obey because he is masturbating regularly. He feels guilty. He can hardly imagine witnessing to a pretty girl about the eternal plight of her soul, because he has so habitually looked at girls naked in his imagination. So he feels unworthy and unable to obey the call of God. Masturbation becomes the enemy of missions. Is masturbation wrong? Let me address the issue mainly for men. I cannot imagine sexual orgasm in the loins without sexual image in the mind. I know there are nocturnal emissions, which I regard as innocent and helpful, but I doubt that they are ever orgasmic apart from a sexual dream that supplies the necessary image in the mind. Evidently God has constituted the connection between sexual orgasm and sexual thought in such a way that the force and pleasure of orgasm is dependent on the thought or images in our minds. Therefore in order to masturbate, it is necessary to get vivid and exciting thoughts or images into the mind. This can be done by pure imagination or by pictures or movies or stories or real persons. These images always involve women as sexual objects. I use the word 'object' because in order for a women to be a true sexual 'subject' in our imagination she must in reality be one with whom we are experiencing what we are imagining. This is not the case with masturbation. So I vote no on masturbation. There may be other reasons why it is wrong. For now I rest my vote on the inevitable sexual images which accompany masturbation and which turn women into sexual objects. The sexual thoughts that enable masturbation do not help any man to treat women with greater respect. Therefore masturbation produces real and legitimate guilt and stands in the way of obedience.

Three encouragements to single men:

 • You are not alone in the battle.
 • Periodic failure in this area no more disqualifies you from ministry than periodic failures of impatience (which is also a sin).
 • Pursue the expulsive power of a new affection. I walked by a whole section of 'photography' books at the Walker Art Center last Thursday empowered by the better pleasure of feeling Christ conquer the temptation to look. "

 5.  Die nuwe mens kan sy begeertes en drange beheer. 

Hierby is dit duidelik dat die Here in sy Woord vir ons sê dat die mens wat nuut gemaak is en die Gees van God in hom/haar het, as oorwinnaar oor sy/haar begeertes kan leef.  Baie skrywers stel die begeerte na seksuele ontlading voor as iets waaraan op een of ander wyse uiting gegee moet word.  Hierteenoor staan die bybelse leer dat ek deur my eie begeertes aangelok en saamgesleep word, as ek die begeertes met my gedagtes bevrug deur dit te oorweeg, bring dit die sonde voort (Jakobus 1).  Indien ek egter 'n vaste besluit neem om nie aan die begeertes toe te gee nie, lei dit tot oorwinning en geloofsgroei (Jakobus 1).  In Efesiërs 4 staan dat ons nie duiwel vatplek moet gee nie.   Ek gee hom vatplek deur te glo dat ek 'n slaaf is van my begeertes, of deur myself bloot te stel aan situasies waarin my begeertes gestimuleer word.  Ons is egter nie slawe van ons begeertes nie, maar oorwinnaars in Christus deur die Gees: 

2Timoteus 2:21,22:

 As iemand hom van die kwaad gereinig het, sal hy ' voorwerp vir besondere gebruik wees. Dan sal hy vir die eienaar afgesonder en bruikbaar wees, voorberei vir enige goeie diens. Vermy die begeertes wat ' jongmens in gevaar bring, en streef na opregtheid, geloof, liefde en vrede, saam met almal wat uit ' rein hart die Here aanroep. 

Titus 3:3-5: 

Vroeër was ons ook onverstandig, ongehoorsaam, op die verkeerde pad, verslaaf aan allerlei begeertes en singenot; ons het ons lewe in kwaadwilligheid en jaloesie deurgebring; ons was haatlik en het mekaar gehaat.Maar toe het die goedheid van God ons Verlosser en sy liefde vir die mens verskyn.Hy het ons verlos, nie op grond van iets wat ons vir ons vryspraak gedoen het nie, maar op grond van sy eie ontferming. Dit het Hy gedoen deur die wedergeboorte wat die sonde afwas, en deur die Heilige Gees wat nuwe lewe gee. 

Galasiërs 5:16

Wat ek bedoel, is dít: Laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word, dan sal julle nooit swig voor begeertes van julle sondige natuur nie. 

Efesiërs 2:3-5

So het ons trouens vroeër ook almal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons luste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word.  Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het Hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered! 

1 Korintiërs 10:13

Geen versoeking wat meer is as wat ' mens kan weerstaan, het julle oorval nie. God is getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie; as die versoeking kom, sal Hy ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan weerstaan. 

Alhoewel daar begrip moet wees vir die stryd wat daar by tieners en enkellopendes kan wees ten opsigte van die seksuele drange, moet ons egter ook begryp dat die Here ons die krag kan gee om die drange te beheers. Die belangrike ding is om 'n vaste besluit te neem  en te glo dat jou begeertes nie vir jou te sterk is nie en dat jy daarvoor kan "nee" sê.  Masturbasie gee nie volle bevrediging nie aangesien dit die wese van dit waarvoor die seksuele gegee is, mis.  Alhoewel dit tydelike verligting verskaf vir die seksuele drange, skep dit egter ook weer nuwe begeertes na geslagsgemeenskap, wat weer aanleiding gee daartoe dat jy op 'n sondige wyse na 'n vrou/man kan kyk of  aan hulle kan dink.  

Dit is dus belangrik dat elkeen baie streng met hom/haarself sal wees oor dit waarna jy kyk of hoe jy na 'n vrou/man kyk. Job het hierdie stryd geken van oë wat sondig kyk ('n probleem wat veral - maar nie uitsluitlik - mans het).  Job sê:  

Job 31:1

"Ek het my plegtig verbind om nie na ' meisie te kyk en haar te begeer nie." Letterlik staan daar: "Ek het 'n verbond met my oë gesluit '"  

Hy het 'n vaste besluit geneem om sy oë weg te draai van dit wat hom seksueel stimmuleer. Wanneer ek die stimmulasie verminder kan ek ook die druk verminder. 

Die belangrikheid van 'n vaste beslut word hierdeur beklemtoon.  As ek nie hierdie besluit neem en myself laat kontroleer deur 'n mentor nie, sal ek nie 'n verkeerde lewenswyse kan oorkom nie.  

6. Opsomming:

 • Seksuele omgang is bedoel vir man en vrou binne die huwelik.
 • Die seksuele is nie primêr bedoel vir selfbevrediging nie, maar omsien na die behoeftes van jou huweliksmaat en uitvloeisel van 'n deurlopende intieme verhouding.
 • Binne die huwelik het man en vrou die taak om mekaar te dien op seksuele gebied sodat die gevaar van versoeking uitgeskakel kan word.
 • Seksuele fantasieë en kyk van pornografie is egbreek/hoerery.
 • Indien ek kyk na dinge wat my seksueel stimuleer, wakker ek die begeertes aan wat tot fantasering en masturbasie kan lei.  Ek steek 'n vuur aan wat ek naderhand nie meer kan keer nie.
 • Ek is nie 'n magtelose slagoffer van my begeertes en drange nie, deur die Gees kan ek dit beheer.
 • Masturbasie gaan in teen die wese en doel van die seksuele en kan nooit die ware seksuele gemeenskap binne 'n noue vertrouensverhouding binne die huwelik vervang nie.
 • Masturbasie kan 'n kruk word waarby ek troos probeer vind in plaas daarvan om dit by God se Gees te kry.  Dit het reeds baie mense verslaaf.
 • In plaas daarvan dat masturbasie die druk verlig van seksuele begeertes kan dit dus juis aanwakker en 'n bose kringloop aan die gang sit. 
 • Die gelowige kan breek met die gewoonte of verslawing, al neem dit baie keer se val en opstaan. Al is dit hoe moeilik, as jy nie self daarmee kan breek nie, soek nou hulp, soos met enige ander iets wat jou verhouding met God kan skade doen.
 • Daar is reeds van ons lidmate wat gehelp is om hierdie probleem te oorkom.  Ons bied in samewerking met Living Waters eersdaags 'n kursus aan waarin ons mense toerus om ander te help om seksuele verslawings te oorwin.

Dr. Gert Breed 

(Gebruik die webblad se vraag-opsie of kontak Gert self by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.  vir enige verdere vrae / opmerkings hieroor)