Vraag: Dr. Gert het in die dagstukkie van 17 Desember gekyk na 1 Kor. 15 : 52, 53 : By die laaste trompet sal dit in 'n oomblik, in 'n oogknip gebeur, want die trompet sal weerklink, en die dooies sal as onverganklikes opgewek wek, en ons sal verander word. Hierdie verganklike liggaam moet met die onverganklike beklee word, en hierdie liggaam met die onsterflike.
In die verklaring noem hy : "Dan ontvang ons almal (gelowiges) nuwe liggame.
My vraag is of die Bybel enigiets noem van wat met die liggame van ongelowiges gebeur, m.a.w. sal hulle ook met 'n onverganklike liggaam beklee word, wat (uiteraard) nie 'n verheerlikte liggaam sou kon wees nie.
Paulus praat in sy teks van "ons" sal verander word. Ek veronderstel dat dit na gelowiges verwys wat ek ook uit die antwoord van Dr. Gert opmaak.

 Antwoord:
Dit is so dat die Bybel nêrens direk praat oor wat met die ongelowiges se liggame gebeur by die opstanding nie. Ons kan egter sekere dinge aflei. 
Kom ons kyk eers na 1 Kor 15:51-57:
51 Kyk, ek deel julle ‘n verborgenheid mee: Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word, 52 in ‘n oomblik, in ‘n oogwink, by die laaste basuin; want die basuin sal weerklink, en die dode sal onverganklik opgewek word; en ons sal verander word. 53 Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid beklee word, en hierdie sterflike moet met onsterflikheid beklee word. 54 En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid beklee is en hierdie sterflike met onsterflikheid beklee is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is: Die dood is verslind in die oorwinning. 55 Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? 56 Die angel van die dood is die sonde, en die krag van die sonde is die wet. 57 Maar God sy dank, wat ons die oorwinning gee deur onse Here Jesus Christus.
 
Hy sê dat die gelowiges verander sal word met die wederkoms van Christus. Die wat reeds gesterf het sal opstaan uit die dood en saam met die wat dan nog lewe in ‘n oomblik verander van verganklik na onverganklik. Van sondig (vleeslik) na heilig (geestelik). Hierdie verandering vind plaas omdat Christus die oorwinning oor die dood behaal het. Hy het die sonde betaal, die sonde was die angel van die dood wat ons die ewige dood sou laat sterf. Soos ‘n mens die angel van ‘n skerpioen kan verwyder en hom skadeloos maak, so kan die dood ons nou geen skade aandoen nie. Die ongelowiges deel egter nie in die oorwinning van Christus nie en daarom sal hierdie verandering nie in hulle plaasvind nie. Inteendeel hulle sterf die ewige dood. Wat hierdie dood beteken lees ons in 2 Tessalonisense 1:6-9:
….en aan julle lyding en ons s’n sal Hy ‘n einde maak wanneer die Here Jesus met sy magtige engele in ‘n vuurvlam uit die hemel verskyn. Dan sal Hy die mense straf wat nie vir God ken nie en die wat die evangelie van ons Here Jesus nie gehoorsaam nie. Die ewige verdoemenis sal hulle straf wees, altyd geban uit die teenwoordigheid van die Here en van sy wonderbaarlike mag.
In Markus 9:42-48 waarsku ons Here dat ons radikaal moet breek met die sonde anders beland ons in die plek waar die wurm nie doodgaan nie en die vuur nie geblus word nie. Dit is die teenoorgestelde van die verlossing van die dood wat die gelowiges beleef, hierdie is besig om voortdurend te sterf tot in ewigheid sal hulle die gevolge van die sonde naamlik die dood dra, weg van God en weg van sy genadige versorging.
 
Dit is dus duidelik dat die ongelowiges nie ‘n verheerlikte liggaam wat van die dood ontsnap het ontvang nie, juis die teendeel. Daar is egter ook nie vir hulle verlossing in die sin dat hulle liggame vergaan en hulle so aan die wurm en die vuur kan ontsnap nie.
 
Dr. Gert Breed