Vraag: In leke terme, wat beteken die omkeerstrategie en hoe implementeer ons dit in ons gemeentes op 'n praktiese manier?

Antwoord: Ek kan maar net my eie verstaan daarvan gee, so hier kom dit.  Ek dink daar het oor die laaste klompie jaar ’n dringendheid, ’n behoefte gegroei onder lidmate van die GKSA om dit wat in Handelinge 2:42-47, veral vers 47 beskryf word te beleef.   Hier’s wat in Handelinge gebeur.  Petrus preek en die Heilige Gees werk en dan lees ons:

41) Dié wat sy woorde aangeneem het, is gedoop, en omtrent drie duisend mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg. 42) Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede.  
43) Die apostels het baie wonders en tekens gedoen, en dit het almal met diep ontsag vervul. 44) Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. 45) Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. 46) Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaargekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet, 47) en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind. En die Here het elke dag mense wat gered word, by die gemeente gevoeg.

Ek persoonlik vra die Here al ’n geruime tyd om te beleef hoe Hy elke dag mense wat gered word, by die gemeente gevoeg.

Wat egter baie duidelik word in Handelinge 2 is dat die Here die mense kon byvoeg omdat die gemeente daarvoor gereed was!  Dit was mense wat so diep in die hart gesny is deur die evangelie (Handelinge 2:37), dat hulle groot erns gemaak het met die Here se Woord (die leer van die apostels), met geloofsgemeenskap (onderlinge verbondenheid), met praktiese sorg en omgee vir mekaar (gemeenskaplike maaltye) en gebede (aanbidding van God).   Hulle was dus ’n gemeenskap waarby die Here met vrymoedigheid nuwe mense kon voeg, omdat Hy geweet het hulle sou van daardie mense dissipels van Hom en vir hulle leer om alles te onderhou wat Hy beveel het.

Ek dink dus die omkeerstrategie behels dit: 

  • ’n Ernstige terugkeer na die Here se Woord!  Om die evangelie van genade weer vas te gryp en vanuit die genade in Jesus, die nuwe identiteit as sy vrygemaakte verloste kinders van Hom te gaan doen wat Hy vra.  Ons moet gaan dissipels maak deur woord en daad!   
  • Die hart van dissipelskap en van dissipels maak is om lief te wees vir mense wat dit nie verdien nie: om mekaar en die wêreld waarin hy ons geplaas het met sy liefde te gaan lief hê.  Dit behels natuurlik om te praat oor wat verkeerd is, onverskrokke sy Waarheid te verkondig, maar ook om in te spring en iets daaraan te doen binne ons gemeenskappe wat stukkend is as gevolg van die sonde!  Om praktiese onderlinge liefde uit te leef en dienend ’n verskil te gaan maak orals waar ons leef. 
  • Om dit alles biddend te doen:  om ’n lewe van aanbidding te gaan leef!   Ons is absoluut in alles afhanklik van Hom. 

Die omkeerstrategie gaan dus, as jy dit sien soos ek dit hier beskryf het, nooit iets wees wat van bo af, deur ’n sinode uitgedink en geïmplementeer kan word nie.  Ja, die deputate gaan hopelik gesprekke fasiliteer om mense opgewonde te maak, te inspireer, toe te rus.  Hulle gaan ook sekerlik help om strukturele dinge wat in die pad van so ’n omkeer kan staan uit die weg ruim, maar die regtige omkeer, moet die Heilige Gees doen in mense se harte!  In my hart en in jou hart!  

Hier’s die vraag wat die Gees vir ons wil kom vra:  Is jy in die hart gesny (diep getref) deur God se radikale genade en liefde en Jesus?  Het jy al sonder enige agenda gevra soos daardie eerste aanhoorders van die boodskap:  Wat moet ek doen?  (Hand. 2:37).  Wanneer laas het jy grondig tot bekering gekom?  Voor die Here neergeval oor jou opstandigheid en sonde en liefdeloosheid? (Hand 2:38-41)  Ons (gelowiges, “gereformeerdes”) het mense geword wat so vir onsself leef, so dieselfde lyk as almal om ons, dat ons regtig nie meer veilige plekke is waarna die Here mense kan stuur om meer van Hom te leer nie.   Ons, ek en jy, moet tot bekering kom! 

Hoop dit help!
 

Thomas Dreyer