Vraag: Sê jy weet van ‘n mens, familie of vriend, en so ‘n persoon glo in die verlossingsboodskap en al die goeie nuus van verlossing, maar die persoon is soos ons maar almal kan wees, tydelik van die goeie pad af.
Kan die ouers, vriende of mede-broers in geloof deur te bid so 'n persoon se verlossing bewerkstellig?
Anders gestel; as ‘n kind nie op die regte pad is nie, kan sy ouers deur te bid en glo, hom van die ewige hel red?
Moet ‘n mens die blye verlossings boodskap hoor, glo en bely of sal ‘n nie-gelowige gered word as ons vir hom bid en hy doodgaan alvoor hy self glo?


Antwoord:
Ek kom agter dat jy in jou hart baie besorgd is oor iemand na aan jou, veral oor hulle wat met die Here se Woord groot geword het, en nou van die Here se pad weggedraai het en sy koers inslaan.
Net so is jy ook besorg oor soveel mense wat nie in die Here glo nie, en jy sal baie graag wil sien dat hulle wel in die Here glo en die ewige lewe ontvang. In jou besorgdheid vra jy die Here, maar wat kan ek doen sodat nie net ek nie, maar ook ander mense die genade van die ewige lewe ontvang?

Kort antwoord: (slotsom by die lang antwoord):
Moet ‘n mens die blye verlossings boodskap hoor, glo en bely of sal ‘n nie-gelowige gered word as ons vir hom bid en hy doodgaan alvoor hy self glo?
Die antwoord:

  •  Vir ware redding is geloof in Jesus Christus noodsaaklik.
  •  My gebed red nie iemand nie.
  •  My gebed is egter baie belangrik.
  •  My gebed is ‘n smeek by God en ‘n oorgawe aan God, van myself en vir wie ek bid.
  •  God red Self direk sy kind, en deur die verkondiging van Sy evangelie. 

Hou dus aan om vir jou geliefde en vir die vreemdeling te bid. Jy kry vrede dat God in beheer is, en die een vir wie gebid word, weet jy is in God se hand.

Lang antwoord:
Kom ons begin die antwoorde te soek deur eerste te besin oor die vraag:
Hoeveel krag het die gebed van ‘n gelowige? Die eerste vers wat hieroor in my kop kom, is Jak. 5:16 “Die gebed van ’n gelowige het ’n kragtige uitwerking.”
Gebed is een van die geskenke wat God vir ons as mense gee, veral vir ons as Sy kinders. Gebed beteken dat jy direk met God Almagtig praat, die Skepper van hemel en aarde. Gebed is ook ‘n geskenk vir iemand wat nog nie in God glo nie, maar wat in nood kan uitroep: ‘Onbekende God, help my! Red my!’

Jak. 5 is vol baie mooi dinge, ons gaan net grepe hieruit uithaal. Die Here gee aan ons nie net die geskenk van gebed nie, maar ook die opdrag om te bid. Gebed vir jouself en vir ander mense. In Jak. 5:13 en verder sien ons dat gebed nodig is vir swaarkry en opgewektheid, vir siekte en sondes. Die Here besluit hoe en wanneer Hy die gebed verhoor of nie. Die kern is, jou gebed het wel ‘n kragtige uitwerking.

Hoe het jou gebed ‘n kragtige uitwerking? Dit hang nie af van hoe mooi jy bid nie, of hoeveel energie jy insit nie. Dit gaan wel daaroor dat jy weet dat die Heilige Gees jou in jou gebed lei en ook saam met jou bid en namens jou bid (Rom. 8:26). Jou gebed het ‘n kragtige uitwerking op jou eie geloof. Dit toets of jy absoluut afhanklik is van God die Vader, Seun en Heilige Gees.
 
Die woord vir “gebed” dui hier op ‘n pleit, gebed, versoek en petisie. Hierdie is nie ‘n bevel nie. Wanneer ons so bid, van die Here iets baie ernstig vra, dan is daar ‘n energie wat plaasvind, by jou en by God. Jou geloof in God leer jou dat God se Wil sal geskiet. Jou gebed is ‘n oorgawe aan Hom en ‘n weet dat hy regtig in beheer is. 

Dan is daar ook getuienis van waar jy deur die Heilige Gees gebid het, dat gebeur het wat jy gevra het! So het Elia gebid dat dit vir ‘n tyd nie moet reën nie, en na ‘n paar jaar het hy gebid dat dit wel moet reën. Gebed is nie ‘n towerformule nie, maar ‘n gelowige vashou aan God se liefde en weet dat Hy sal doen wat die beste is.

In Jak. 5:20 staan juis dat ons baie moet omgee vir die een wat van die waarheid afdwaal, wat volhard in sonde en vergifnis moet kry. Ons omgee en gebede moet dus aanhou en aanhou! Partymaal is dit dan ook so dat die iemand nie meer na ons gesprekke oor God wil luister nie, en daarom bly net gebed oor. Jes. 49:8 is ‘n vers in die Bybel wat my altyd so aan God laat vashou, dat Hy my gebed hoor en Self besluit oor wanneer en hoe Hy my gebed verhoor. “8)So sê die Here: Op ’n tyd wat Ek goeddink, sal Ek jou gebede verhoor, op die dag wanneer Ek wil red, sal Ek jou help.”

Hoeveel krag lê dus in die gebed van die gelowige? Soveel krag as wat God wil gee. Dit gee berusting, oorgawe en geloof dat God beslis in staat is om te help en dat Hy sal gee en doen soos Hy besluit. Die krag van gebed is dus die vrede wat ons kry oor dit waarvoor ons bid. Ek moet en wil daarom aanhou bid vir die mens wat van die Here afgedwaal het, of die Here nog glad nie ken nie. Ons gebede is baie baie belangrik en die Here gebruik ons in ander mense se lewe.

2.Die tweede vraag wat ons ons kan afvra, is: Kan iemand verlossing en die ewige lewe kry buite Jesus Christus om? Die antwoord hierop is: Die enigste toegang tot die Vader is deur Jesus Christus.
Joh. 14:6 “6) Jesus het vir hom gesê: “Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur My nie.”
Geliefde vriende in Christus, hieroor is die Here Self baie duidelik. Op geen ander manier as net deur Jesus Christus kan verlossing van sondes ontvang word nie en die ewige lewe as geskenk ontvang nie. U / jou / my roeping is dus om self aan Jesus Christus vas te hou, te bid dat die Heilige Gees ons aan God die Vader en God Seun te laat vashou. Ons roeping is dus om vir ander mense te bid en vir hulle om te gee. Ons roeping is om Jesus Christus te verkonding en Sy liefde te verduidelik en uit te lewe. Wat ‘n voorreg, ‘n snaar op God kitaar. Dit beteken dus dat u / ek en jy self baie tyd saam met God moet deurbring en die deurlopend afhanklik moet wees. Dit beteken dat jou wonde eerste genees word, en dat jy dan bedag is op die wonde van ander mense.
Die antwoord op die vraag: Kan iemand wat nie in Jesus glo nie, gered wees? Nee, geloof in God die Vader, Seun en Heilige Gees is ‘n vereiste.

Ons gaan nou ‘n 3de vraag probeer antwoord
3. Kan iemand direk deur Jesus Christus gered word?
Hand. 10:33 “33) Ek het dadelik mense na u toe gestuur, en u was so goed om te kom. Ons is nou almal hier in die teenwoordigheid van God om te hoor wat die Here alles aan u opgedra het.”
Ek dink dit gaan hier in besonder oor ons bekommernisse oor geliefdes en vreemdelinge wat regtig op die verkeerde pad is of wat glad nie in God glo nie. Ek as mens sien egter nie dat ‘n persoon tot inkeer kom nie en daar is ook geen reaksie op enigiets wat ek sê of doen nie. Kan God direk ingryp? Kan Jesus uit die bloute aan iemand verskyn en direk met Hom praat? Ek het nogal baie hieroor nagelees en mens kry verskillende standpunte hieroor.
Ek het persoonlik al te doen gekry met ‘n man uit ‘n moslemland, wat direk deur Jesus Christus geroep is, wat tot bekering gekom het en nou juis in Suid-Afrika en in sy eie land, die verlossing in Jesus Christus verkondig. Hy getuig dat Jesus direk aan hom verskyn het, dat hy gelei is om die Bybel te kry en te glo in God-Drie-enig!

Op internet is daar baie sulke getuienisse. Die moeilike deel is seker om te onderskei wie die waarheid praat en wie vir persoonlike gewin dit voordoen. ‘n Amerikaanse Teoloog met die naam John Piper, is egter baie skepties oor sulke “Jesus bekeringsdrome”. Die ding is dat van die mense dan meer oor die spesiale droom praat en minder oor Jesus. Die probleem is volgens hom ook dat almal skielik bid vir sulke Jesus drome vanweë die opwinding daarvan.

Een van die proffesore by TSP en ander teologiese skole, Prof Flip Buys, bevestig egter dat Jesus inderdaad aan verskeie mense wat nie Christene is nie, verskyn het en dat hulle nou glo aan God en ook die Woord verkondig. Philip van Wyk, ‘n lidmaat van GKR gemeente, wat ‘n sendeling in Thailand is, het onlangs ook getuig hoe die mense daar op ‘n verlate eiland tot God bekeer. God is nie gebind in Sy manier van mense bereik nie. Hy kan direk aan iemand verskyn, of Hy doen dit deur die Heilige Gees wat so ‘n mens laat roep tot God, of Hy doen dit deur gelowige mense.

John Piper bring ons dan eerder terug na Rom 10 en Hand. 10. Rom 10:14-15 verkondig dat geloof in God kom deur van God te hoor, deur iemand wat preek, deur iemand wat  gestuur is om te preek. U / jy en ek, sendelinge soos Philip van Wyk, is dus instrumente in die hand van God. Jy is self deur jou lewenswyse ‘n preek van Jesus, en jy is deur jou woorde ‘n getuie van Jesus Christus.

4. Lees asb Hand. 10:1-33 rustig deur. Wat verkondig dit?
Hier word vertel van ‘n Joodse man, kaptein Kornelius, en die apostel Petrus.

Kornelius het nog nie in Jesus Christus kon glo nie, want ‘n Ou Testamentiese Jood het nie geglo dat Jesus Christus as Messias gekom het nie. Tog was Kornelius se lewe godsdienstig en het hy gereeld tot God gebid.  Terwyl Kornelius bid, het ‘n engel van God aan hom verskyn en aan hom opdrag gegee om Petrus te gaan roep. Kornelius het dadelik gehoorsaam en Petrus laat haal.
Petrus, ‘n apostel van Jesus, kry intussen deur ‘n geesvervoering die opdrag dat hy hom nie nét moet bemoei met Joodse mense nie, maar oók met alle ander mense uit ander volke. Kornelius se boodskapper bereik Petrus en Petrus besef toe dadelik wat die Here doen. Die volgende dag gaan Petrus na Sesarea om in Kornelius se huis die evangelie van Jesus te verkondig.
Hand. 10:33 gee vir ons ‘n baie mooi antwoord: “33) Ek het dadelik mense na u toe gestuur, en u was so goed om te kom. Ons is nou almal hier in die teenwoordigheid van God om te hoor wat die Here alles aan u opgedra het.”

 

Wat het die Here alles aan Petrus opgedra? Die inhoud van wat die Here deur Sy apostel Petrus opdra en oordra, is dat Jesus Christus die Messias is, dat Hy vir die sondaar gesterf het, die smarte van die hel deurgemaak het, dat Hy opgestaan het en oorwin het! Hiermee het Kornelius eers die volle boodskap ontvang en is toe op daardie oomblik gered! John Piper beklemtoon juis dit: Dat Kornelius nog nie gered was tot op daardie oomblik nie, dat hy eers gered was toe hy die boodskap ná die droom gehoor het, en dit geglo het.

Nog iets wat ons moet onthou, is hoe Jesus self aan Saulus verskyn het, hom tot bekering gebring het, en hoe hy Paulus geword het. Paulus het in Jesus geglo en hy het Jesus as die enigste Verlosser verkondig.

5. Hiermee kom ons by die worstelvraag: Moet ‘n mens die blye verlossings boodskap hoor, glo en bely of sal ‘n nie-gelowige gered word as ons vir hom bid en hy doodgaan alvoor hy self glo?
Die antwoord:

  •  Vir ware redding is geloof in Jesus Christus noodsaaklik.
  •  My gebed red nie iemand nie.
  •  My gebed is egter baie belangrik.
  •  My gebed is ‘n smeek by God en ‘n oorgawe aan God, van myself en vir wie ek bid.
  •  God red Self direk sy kind, en deur die verkondiging van Sy evangelie. 

Hou dus aan om vir jou geliefde en vir die vreemdeling te bid. Jy kry vrede dat God in beheer is, en die een vir wie gebid word, weet jy is in God se hand.

Joop van Schaik