Vraag:  Ek worstel ernstig met opvlieëndheid wat gevolg word deur vloekwoorde en die ydellike gebruik van God se naam. Ek het groot berou daarna maar dit gebeur dag na dag. Ek weet nie meer wat om te doen nie. As die geringste dingetjie verkeerd loop raak ek opvlieënd. Daar is nie eers tyd om tot 2 te tel nie, vergeet van tot tien te tel, dis oombliklik.

Nadat ek Efesiërs 4:28-32 gelees het is ek EERS bekommerd. Ek het al SO baie gebid hieroor maar ek raak net nie ontslae van die opvlieëndheid nie. Daar is dae wat dit glad nie gebeur nie dan is ek SO bly in my binneste en ek dank die Heer daarvoor net om die volgende dag weer opvlieënd te raak oor die een of ander onbenulligheid.

Antwoord: 

Menslike woede is ʼn natuurlike menslike emosie, weliswaar ʼn reaksie op die gebrokenheid wat met die sondeval in die wêreld gekom het.. Die Here hou selfs rekening daarmee dat mense kwaad kan word, maar Hy aanvaar dit nie. Vgl. Efes.4:26: As julle kwaad word, moenie sondig nie, en moenie ʼn dag kwaad afsluit nie. Hy wil dus hê dat ons ons kwaad-word reg sal hanteer en nie vrede daarmee sal maak nie. Hoe ons ons woede hanteer, is ’n keuse wat ons voor die Here moet maak, sodat dit nie tot verdere sonde aanleiding gee nie. Kwaad word wat nie reg hanteer word nie, lei tot woede! Dit is waarom die Here ons in dieselfde Efesiërs 4:31 leer: Moet nooit verbitter of opvlieënd wees of woedend word nie; moenie vloek of skel nie... En in Romeine 12:17-19, maan Hy ons om nie ons woede tot sondige gedrag te laat lei en self wraak te neem nie. Ongelukkig word baie mense op wie ons ons onbeheersde woede rig deur ons geknou.

Dit help nie om ons woede te ontken en te onderdruk nie. Onderdrukte woede mag tot probleme in onsself lei soos depressie, pessimisme, ongeduld, ʼn kritiese gees, stres verwante siektes.

Ons doel is nie om ons woede te elimineer nie maar om dit te verstaan, te hanteer en te besluit hoe ons in die toekoms dit moet hanteer. Die volgende stappe help ons om te verstaan hoe om ons woede te hanteer.

Erken dat jy kwaad is en moet dit nie onderdruk of ontken nie. Deur ons woede te erken beteken nie dat ons daarop moet reageer nie. Onthou om woede te ontken of te onderdruk sal dit nooit oplos nie. Neem verantwoordelikheid vir enige onvanpasde woede (Spreuke 28:13).

Probeer verstaan hoekom jy kwaad word en probeer die oorsake isoleer. Pasop vir verskonings soos “dit is ʼn familie kwaal” want dan kom jy nie by die werklike antwoord uit nie. Ons moet die bron van ons woede verstaan. Die wortels wat ons laat reageer op situasies en wat ons woede aan die brand steek is een of meer van die volgende:

o Pyn/Seer (jou hart is verwond): Almal van ons het ʼn God gegewe behoefte aan onvoorwaarlike liefde. Wanneer ons verwerp word of emosionele pyn ervaar gebruik ons baie keer woede as afskrik middel om mense en pyn weg te hou.
Voorbeeld is Josef se broers se woede wanneer Jakob hom voortrek (Genesis 37:3-4).

o Onregverdigheid (jou reg word geskend): Ons almal het ʼn innerlike morele kode met ʼn sin vir reg en verkeerd, regverdigheid en onregverdigheid. Wanneer daar onregverdig teen ons of iemand naby ons opgetree word reageer ons met woede. Indien ons daaraan bly vashou begin onopgelosde woede in ons harte nes maak. Voorbeeld is Jonatan se reaksie wanneer Saul Dawid vervolg (1 Samuel 20:32-34).

o Vrees (jou toekoms word bedreig): Ons almal is geskape met ʼn innerlike behoefte aan sekerheid. Wanneer ons bekommerd raak, bedreig voel, of ons omstandighede verander reageer ons soms met vrees. Dit gebeur selfs wanneer ons minderwaardig of onbekwaam voel. ʼn Bevreesde hart ontbloot ook ʼn gebrek aan vertroue in God se perfekte plan vir ons lewens.
Voorbeeld is Saul se reaksie op Dawid se suksesse op die slagveld (1 Samuel 18:8,12).

o Frustrasie (jou prestasie word nie aanvaar nie): Ons almal het ʼn God gegewe behoefte om iets te beteken (waarde te hê). Wanneer ons pogings in die wiele gery word of ons voldoen nie aan ons eie verwagtings nie, word ons sin vir waarde bedreig. Frustrasie oor verwagtinge waaraan nie voldoen word nie is ʼn groot bron van woede.
Voorbeeld is Kain se reaksie toe sy offer nie aanvaar is nie (Genesis 4:3-5,8).

 Herken en erken wat jy met jou woede wil bereik.
o Wil jy probeer om ander te kry om aan jou standaard te voldoen, of is jy skuldig deur altyd die situasie te vergroot, die ergste te verwag, mense te etiketteer (Spreuke 21:29) of

o Gebruik ek woede as ʼn taktiek om my behoefte aan liefde, erkenning, sekerheid ens. bevredig te kry (Filippense 4:19).
 Laat vaar die eise wat jy stel. In plaas daarvan om van ander te verwag om jou eise/behoefte vir liefde, waarde en sekerheid te voldoen, leer om na ons Vader in die hemel te gaan daarvoor. Wanneer ons twyfel aan God se liefde en sorg, lees van die baie gedeeltes in die Bybel wat oor God se liefde vir ons gaan, byvoorbeeld Jeremia 31:3; 29:11; Psalm 118:6; 2 Petrus 1:3.

Verstaan dat woede ʼn vrug van die vlees is (Gal.5:20) en bely dit voor die Here. Gryp veral vas aan Jesus wat jou verlos het van die beheersing van die vlees deur, in die situasie wat tot woede-uitbarstings aanleiding gee, jou daaraan te herinner dat jy in Jesus se krag dit kan oorwin!

Bid om die vervulling met die Gees, want dit is die Gees wat jou in staat sal stel om Jesus se verlossing vir jou voor oë te hou. Die teenpool van woede is o.a. geduld en vriendelikheid. Dit is vrug van die Gees. Hoe meer jy bid om met die Gees vervul te word, hoe meer sal Hy aan jou sy krag verleen om teen woede te stry. (Ef.5:18; Gal.5:22)

Spreek jou woede aan:
o Bepaal of jou woede werklik geregverdig (Spreuke 21:29).
o Besluit op ʼn toepaslike respons (Prediker 3:7).
o Vertrou op die Heilige Gees vir leiding (Johannes 16:13)
o Ontwikkel konstruktiewe dialoog wanneer gekonfronteer word (Kolossense 4:6)
 Demonstreer die genade van God deur vir jouself te sê:
“en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God wat sy liefde vir my bewys het deur sy lewe vir my af te lê.” ( Galasiers2:20)