Vraag:  Ek het nou 'n paar mense, mede-Christene, teëgekom wat glo dat as ons in die hemel is, party mense meer "vooldele" gaan hê as ander. Een het selfs beweer dat sy meer Pêrels in haar kroon gaan hê as die res.

Nou, ek het uit ons leer 'n redelike goeie antwoord gehad vir die mede-gelowiges, maar hoop dat u my 'n meer Bybelse antwoord kan gee vir meer goed doen as ander Christene op aarde.

Antwoord:

Dit lyk my ons moet jou vraag in twee fasette bekyk:

1. Wat is die “voordele” wat gelowiges in die hemel gaan hê en gaan party meer as ander kry?
2. Wat bepaal die graad of hoeveelheid van die “voordele” wat mens in die hemel gaan hê? 

Vir ‘n wegspring, moet ek eerstens sê, dat die gedagte van “voordele” en “meer” voordele vreemd is aan die Bybel.  Ook die bewering dat iemand meer pêrels in sy/haar kroon sou hê as die res.  Dit klink my dis ‘n vermenging van twee “beelde” in die Bybel, waar albei simboliese betekenis het om die lewe in heerlikheid by God uit te druk. Ons lees o.a. van “kroon” in 2 Tim.4: 7Ek het die goeie wedloop afgelê; ek het die wenstreep bereik; ek het gelowig end-uit volgehou. 8Nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God. Op die dag dat Hy weer kom, sal die Here, die regverdige Regter, dit vir my gee, en nie net vir my nie, maar ook vir almal wat met verlange uitsien na sy koms.  (lees ook Open.3:11)

Pêrels is deel van die edelgesteentes waarmee die nuwe Jerusalem beskryf word, by name, die twaalf poorte (as volle toegang vir al God se kinders na die lewe by Hom) is van pêrels gemaak.  (lees gerus hoe glansend in edelsteen-taal word die nuwe Jerusalem, as woonplek van God by sy mense, beskryf in Open.22:9-27).
Pêrels is dus nie iets wat in mense se krone geplaas gaan word nie, maar weereens simboliese taal om die lewe in hemelse stad (nuwe Jerusalem) by God te beskryf.

En dit is ‘n heerlikheid in die hemel wat vir AL God se kinders in gelyke mate beskore is – nie vir sommige meer en vir ander minder nie!
Lees gerus ook Rom.8:29-30 28Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir dié wat Hom liefhet, dié wat volgens sy besluit geroep is. 29Dié wat Hy lank tevore verkies het, het Hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun, sodat sy Seun baie broers kan hê van wie Hy die Eerste is. 30Dié wat Hy daartoe bestem het, het Hy ook geroep. En dié wat Hy geroep het, het Hy ook vrygespreek. En dié wat Hy vrygespreek het, het Hy ook verheerlik.

Dus, alle gelowige wat verlossing in Jesus gevind het, word vir seker verheerlik!

Gedeeltes in die Bybel waar dit lyk asof daar van meer/minder heerlikheid sprake is, is in 2 Kor.12:1-7 waar gepraat word van die “derde hemel”.  Maar dis in werklikheid nie so nie.  Die begrip “derde hemel” moet ons binne die Joodse denkrigting oor die hemele verstaan.  Hulle het die hemel in drie vlakke gesien, die een bo die ander: die eerste hemel was die wolkehemel, die tweede die sterrehemel met al die hemelliggame en die derde hemel is waar God woon en waar Hy Homself openbaar aan die engele en die saliges

As Paulus sê: “Ek ken ‘n man..., Veertien jaar gelede is hy weggeruk tot in die derde hemel”, dan praat hy van homself, weliswaar in die derde persoon “hy”, juis omdat hy nie op homself wil roem asof hy iets meer as ander gelowiges sou beleef nie.  Die beskrywing in vers 3 is ‘n herhaling van dit wat hy in vers 2 gesê het en beskryf dieselfde ervaring.  Maar hier noem hy dat hy weggeruk is na die “paradys” toe.  Die “paradys” was mos die tuin van Eden (Gen.2:9 ev) waar die mens, voor die sondeval, in ongehinderde gemeenskap in die teenwoordigheid van God kon leef.  Die woord “paradys” kom, behalwe hier, nog twee maal in Nuwe Testament voor (Luk.23:43 en Op.2:7) en elke keer word daarmee bedoel die plek van hoogste geluk en heerlikheid – by God!

Dus, daar is nie verskillende vlakke in die hemel, bedoelende verskillende “grade” van heerlikheid, in die sin dat sekere gelowiges op die derde vlak ‘n “meer” hemelse bestaan sal ervaar of meer “voordele” as dié op die eerste of tweede vlak nie.  “Derde hemel” sê  – dis waar die Here Homself in sy heerlikheid openbaar..., en waar alle gelowiges uiteindelik saam met Hom sal wees. 
Daar is nie ‘n stel kriteria wat bepaal wie word in watter “vlak” opgeneem of opgedeel nie.  Wie Jesus op aarde (in die geloof) gevind het, het ook die (derde) hemel gevind.  Ons gaan ook nie “geestelike groei” in die hemel ervaar nie, want in sy teenwoordigheid het ons die volmaakte bereik.

Lees gerus ook 1 Joh.3:2: “Geliefdes, ons is nou reeds kinders van God.  Dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat, wanneer Jesus kom, ons soos Hy sal wees.  Ons sal Hom sien soos Hy werklik is”.  Dit alles wil net sê:  op aarde is ons reeds kinders van God (deur Jesus Christus); hoewel ons nog nie nou al weet hoe ons in die hemel sal wees nie.  By sy wederkoms sal ons aan sy heerlikheid gelyk wees.  Dan sal ons Hom in sy volle hemelse heerlikheid sien en self daarin deel.  Dit geld vir alle gelowiges – sonder uitsondering.  Paulus was begenadig om iets daarvan op aarde al te kon beleef.

Die tweede saak is, wat bepaal hoe groot die “voordele” (heerlikheid) gaan wees.  Ek lei uit jou vraag af dat die “voordele” gekoppel gaan wees aan die goeie goed wat mense doen – dws. Iemand wat baie goed gedoen het, gaan groter heerlikheid kry.  Dis natuurlik nie waar nie.  Nooit sal enige mens die heerlikheid kan verdien nie, eenvoudig omdat die prys daarvoor volmaaktheid vra wat ons nooit kan doen nie.  Hemelse heerlikheid is iets wat God skenk.  Kyk net weer na 2 Tim.4 hierbo: 8Nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God. Op die dag dat Hy weer kom, sal die Here, die regverdige Regter, dit vir my gee, en nie net vir my nie, maar ook vir almal wat met verlange uitsien na sy koms.

In elk geval sê Op.14:13 dat ‘n gelowige se werk hom die hemel in volg. 
13Toe het ek ’n stem uit die hemel hoor sê: “Skryf op! Geseënd is dié wat van nou af in die Here sterwe.”  “Ja,” sê die Gees, “hulle sal rus van hulle arbeid, want alles wat hulle gedoen het, volg hulle.”  Met ander woorde: jou dade gaan nie voor jou uit die hemel in om vir jou ‘n plek in die hemel oop te “werk” nie.  Jou dade volg.  Jou plek (heerlikheid) in die hemel ontvang jy net op grond van Jesus se verdienste (lees ook Joh.14:1-6)

Tog is daar sprake in die Bybel van “beloning”.  Twee voorbeelde:
•  Lees Matteus 5 10Geseënd is dié wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel.
11“Geseënd is julle wanneer die mense julle ter wille van My beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê. 12Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg.”

• En in 1 Kor.313   Elkeen se werk sal aan die lig kom. Die dag wanneer Christus kom, sal dit duidelik word. Die dag kom met vuur, en die vuur sal die gehalte van elkeen se werk toets. 14As iemand se bouwerk bly staan, sal hy beloon word; 15as iemand se werk verbrand, sal hy nie beloon word nie, en tog sal hy self gered word, maar soos iemand wat uit die vuur geruk is.

Uit die konteks van beide tekste is  die volgende duidelik:

• “Loon” is nie vergoeding op grond van verdienste nie.  Dit is ‘n genadeloon, want hulle is geseëndes (reeds deur God salig gespreek) wat uit genade deel het aan die koninkryk van die hemel (Matteus 5:10 ev);
En Hy gee genade (1 Kor.3:10) om te dien deur sy gemeente te bou.
• “Loon” beteken nie saligheid (gered wees) nie.  Iemand wat weens die swak gehalte van sy of haar geloofswerke geen beloning ontvang nie, beërf tog nog die saligheid (heerlikheid) (1 Kor.3:15).

Mens kan dus sê God beloon mense wat sy genade vir hulself deur die geloof gevat het en daaruit leef (diensbaar is).  Hy beloon mense wat geloofswerke doen en mense wat geloofswerke doen, is deur Hom daartoe in staat gestel (Efes.2:10).

Dus, hoewel die Bybel van “beloning” praat, wys dit nie op ‘n verskil in heerlikheid/lewe by God in die hemel nie.  Hoe die “beloning” voorgestel moet woord, is nie vir ons duidelik uit die Bybel nie.  Wat wel seker is, is dat elkeen se heerlikheid vir hom/haar volkome heerlikheid sal wees.

Skryf gerus weer as iets onduidelik is.

Ds Charl