Vraag:  Hoe moet mens dink oor oortuigings van mense wat sê dat alle siekte van die duiwel af kom? M.a.w. dat siekte nie van die Here af kom nie.


Antwoord

Hierdie is 'n baie belangrike vraag.
Ek self is die afgelope maand baie met hierdie einste vraag in die gemeente waar ek bedien gekonfronteer toe ons koster met kanker gediagnoseer is en n hele paar mense presies dieselfde ding vir haar gesê het.

Die belangrikste ding om te onthou is dat God in beheer is van wie siek word en wie genees word!  Daarmee kan nie bedoel word dat God noodwendig alle siekte stuur of toelaat nie.  Die werklikheid is dat die wêreld grondig deur die sondeval aangetas is en daarom in sy wese gebroke is (lees Gen.2:17; Rom.5:12 en Esegiel 18:4 Rom.8:18-21).  Siekte en dood is as gevolg van God se oordeel oor die sondeval.  Maar die Bybel leer ook dat God siektes onder sy beskikking het.  In Eksodus 4:11 toe Moses geweier het om met die Farao te gaan praat, het God vir hom gesê: “Wie het aan die mens n mond gegee? Wie maak stom of doof of siende of blind? Is dit nie Ek, die Here nie?”  God sê in Deuteronomium 32:39 (OAV): “Aanskou nou dat dit Ek is en dat daar geen god naas My is nie. Ek maak dood en maak lewend! Ek het verbrysel en Ek genees. En daar is niemand wat uit My hand red nie”

Hoewel Hy nie altyd die oorsaak van siektes is nie, gaan dit dus nie buite sy beheer om nie.  Uiteindelik het Hy Jesus Chritus gestuur om ons volkome te verlos ook van die gevolge (straf) van die sondeval, nl. die siekte en dood.

Daarby leer die Bybel dat God siektes kan gebruik vir sy goeie doel, soos  in Rom.8:28 gestel word.  Maar dat al hierdie besluite van Hom tot die goeie vir sy kinders dien, selfs al mag dit selfs baie pynlik wees!(Romeine 8:28)
So op die ou end sit die soewereine hand van God agter alle siekte!   Vir Sy kinders sal dit altyd vir hulle ten goede meëwerk!

Maar wat dan nou van die Satan? Satan is anders betrokke by lyding en dood as God.  God beoog die heil en redding en behoud van die mens in hierdie gebroke bedeling, terwyl Satan die vernietiging van die mens beoog.  Hy wil mens losruk uit die verbondsverhouding met God. 

Was dit nie hy wat ons geestelik en fisies aanval nie?

Was dit dan nie Satan wat byvoorbeeld vir Job gemartel het nie?

Ja dit was.

Maar onthou Satan het geen krag buiten dit wat God aan hom toeken nie.  God trek die grense vir Satan en bly in beheer van die sieke.  Hy is daarom nie instaat om enige iets te doen as God hom dit nie sou toelaat nie.
Onthou Hy is 'n vyand wat aan 'n ketting vas is.

Satan is dus nooit soewerein in enige van ons siektes nie!!  Hy is nie!!!

God is!!!

Toe Satan vir ‘n tweede keer na God toe gegaan het in die boek Job, het God hom toestemming gegee om Job se liggaam met siekte aan te val.  En dan sê Job 2:7 dat die Satan weggegaan het van die aangesig van die Here af en hy het Job met bose swere gaan tref, van sy voetsool af tot by sy skedel.
En toe Job se vrou uit wanhoop vir hom gesê het: “Vervloek God en sterf” (Job 2:9), het Job gereageer deur te sê: “As ons die goeie van God aanvaar moet ons nie ook die slegte aanvaar nie?”(Job 2:10).
En Hy was nie verkeerd deur dit te sê nie.
Want sê die skrywer dan verder in 2:10: “By dit alles het Job nie gesondig met sy lippe nie”.
M.a.w. dit is geen sonde om die soewereine hand van God selfs agter ‘n siekte wat deur die Satan veroorsaak is, raak te sien nie.
Die Skrywer sluit dan juis ook die boek van Job af deur in Hoofstuk 42:11 terug te verwys na Job se swaarkry en dan sê hy: “Ook het al sy broers en al sy susters na Hom toe gekom en met hom saam brood geëet in sy huis en hulle het met hom medelye gehad en hom vertroos oor al die onheil wat die Here oor hom gebring het.”

Ja, die Satan is ‘n werklikheid en hy is vol haat teenoor ons, maar Hy is nie soewerein in ons siektes nie!!!
God is!! Die siekte sal altyd dan op die ou end goed wees vir ons as Sy kinders!

Satan kan daarom baie slinks wees, maar as dit kom by sekere dinge soos siekte en lyding is hy dwaas, want hy kom nie agter dat al sy pogings om die kinders van God te beroof, elke keer maar net deur God se voorsienigheid verander word in ‘n geleentheid waarin God se kinders gelouter en in die geloof versterk word nie.

God se doel met ons as sy kinders in hierdie tydperk terwyl ons op aarde leef, is nie primêr om ons van alle siekte en pyn vry te maak nie, maar om ons al hoe meer te suiwer van ons oorblywende sondes.
En om deur ons swaarkry en lyding ons daartoe te bring dat ons aan Hom sal vasklou as ons enigste hoop!

Daarom sê Romeine 8:28: “En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles (daarom ook al die siekte) ten goede meëwerk, vir hulle wat na Sy voorneme geroep is”)!

 

Ds Gideon van der Merwe
Gereformeerde Kerk Durban-Noord