Vraag:  Wanneer gaan die verantwoordelike gebruik van jou salaris oor in suinigheid en gierigheid?

Antwoord:

Die kort antwoord:
Jou verantwoordelikheid gaan oor in suinigheid en gierigheid as jy:
• Vergeet dat alles wat jy het van God af kom
• Nie meer op Hom vertrou om te sorg nie maar eerder op jou salaris,  spaargeld, beleggings. 
• Nie met blymoedigheid, sonder dwang en mildelik kan geld weggee nie.
• Nie jou finansiële verantwoordeliheid teenoor jou gesin, familie en gemeente nakom nie. 
• As jou geld eerder jou koninkryk dien as wat dit God se koninkryk dien. 

Die langer antwoord:

Kom ons begin by die begin en trek die beginsels deur.

• God het alles gemaak. Gen. 1.
• God het aan die mens die opdrag gegee om die aarde te bewerk en daarvan te lewe, te bewaar en te bewaak Gen. 1
• Die sondeval het veroorsaak dat werk baie moeiliker is. Gen. 3
• Alles behoort aan die Here.  Ps. 24 leer ons dit. “’n Psalm van Dawid. Die aarde en alles wat daarop is, die wêreld en dié wat daar woon, alles behoort aan die Here...”

o Ja, wie ons is, wat ons is en wat ons het, behoort aan die Here.
• Jesus Christus het met Sy koms as Verlosser ook ons “werk” kom verander.
• Wat het Jesus Christus kom doen?

o Jesus kom gee aan ons wat ons glad nie verdien nie, verlossing van ons sondes en die ewige lewe. Hy betaal met Sy lewe. Hy sterf die vloek kruisdood. Hy ervaar hel – om sonder God te wees.

o Hy oorwin die sonde, die dood en die Satan. Hy staan op uit die dood en maak ons saam met Hom oorwinnaars!

o JESUS GEE DUS ALLES AAN ONS EN MAAK ONS NUUT.

o Daarom wil ons ook ons geskenke deel en aan God die eer gee.
• In Kol. 3:23 word ons aangespoor om dat ons ook al doen, dit van harte soos vir die Here te doen en nie vir mense nie.
• Ons moet die talente wat God aan elkeen van ons gee, ten volle benut. Matt. 25:14-30. Dit beteken dat ons daarop uit moet wees om in die vervulling van ons roeping nie net te “werk” nie, maar anders te werk. Ons wil ons werk met kwantiteit en kwaliteit lewer. Pred. 9:10 leer ons: “doen met toewyding alles wat jou hand vind om te doen”.
• God het die mens egter as rentmeester oor die besittings aangestel. Ps. 8:7 wys ons dat die Here aan ons die taak gee om te heers oor die werke van God se hande. Verantwoordelike beheer ook oor ons finansies is ook baie belangrik.
• Wanneer ek my begroting opstel, staan daar heel bo my dankoffer aan die Here. Dan volg die versorging van my gesin, en dan volg die omgee vir ander. Dit help nie ek help ander mense, maar my gesin kom kort nie. Wat ook nie reg is nie, as ek meer as genoeg het vir my gesin, maar dan suinig is om wyer te help. Dit is waar suinigheid inkom.

Kyk wat sê die Here in Sy Woord oor suinigheid.
* Deut 15:7 “As daar in een van die dorpe in die land wat die Here jou God aan jou gee, ’n arme is, ’n mede-Israeliet, moet jy nie hard en suinig wees teenoor so ’n broer van jou wat arm is nie.”

• Hier is twee dinge wat aangespreek word: 1) dat jy nie jou hart moet verhard nie, dus selfsugtig en hartkoppig moet wees nie. 2) letterlik beteken “suinig” dat “jy hou hand toemaak” vir iemand anders. Ja, as ek wel iets in my hand het en dus iets het om vir iemand te gee, maar my hand toehou, is ek suignig.

• Vir myself is dit dikwels iets waaroor ek myself moet aanspreek, spesifiek wanneer ek by die winkels aangaan en iets spesifiek soek. As ek vir die derde keer ʼn karwag moet “tip”, dan sug ek daaroor. Op daardie stadium skop my gewete in en ek dank die Here vir wat ek ontvang, en as ek nog ʼn geldjie het, gee ek dit wel.
* Spr 11:24 “Daar is mense wat vrylik uitdeel en tog steeds meer het, daar is ander wat suinig is en tog arm word.”

• Hierdie is kosbare insig. Wanneer die Here ons lei om van wat Hy ons gee, ook met ander te deel, gee Hy nog verdere seën. Hoor mooi, die doel is nie om meer te kry en daarom gee ons meer nie.

• Die Here beskik dinge so dat Hy jou verder seën sodat jy vir ander ook Sy seën kan oordra. Die waarskuwing is, as jy suinig is, dus wel gawes het om met ander te deel, kan die Here besluit om Sy gawes weer van jou af weg te neem. Ook nou moet jy nie weens vrees vir verlies omdat jy suinig is, skielik nou vir iemand iets gee nie.
• Verander jou gesindheid teenoor God, jouself en jou medemens. Vra die Here vir insig oor hoe jy met jou gawes moet omgaan sodat jy Hom met jou dankbaarheid eer.

Kyk wat sê die Here in Sy Woord oor “gierigheid”

Efes 5:5 “Dit moet julle goed besef: iemand wat ontug pleeg, onsedelik lewe of ’n gierigaard is—want gierigheid is afgodery—het nie deel aan die koninkryk van Christus en van God nie.”

• Gierigheid beteken dat jy so oorheers word deur nog geld en nog wins te wil maak, dat jy totaal en al daardeur beheer word. Die geld of besitting word dan jou afgod. Gierigheid word op gelyke vlak as die sonde van ontug en onsedelikheid geplaas. Gierigheid is afgodery. Kan ons meer sê?

Selfverloëning in die aanwending van jou inkomste is ook nodig.

In 1 Joh 3:16,17,18 lees ons:
“16Hiéraan weet ons wat liefde is: Jesus het sy lewe vir ons afgelê.
Ons behoort ook ons lewens vir ons broers af te lê.
17Wie aardse besittings het en sy broer sien gebrek ly,
maar geen gevoel vir hom het nie
—hoe kan die liefde van God in hom wees?
18Liewe kinders, ons liefde moenie net woorde en lippetaal wees nie,
maar moet met die daad bewys word, en dan in opregtheid.”

• Net soos wat Jesus sy lewe afgelê het, so word daar ook ʼn bereidheid in ons opgewek om iets van ons self in woord en daad af te lê.

• Dit beteken dat, indien ons self meer as wat ons nodig het, met iemand wat gebrek het, te deel. Dis ʼn daad teen suinigheid.

Kom ons leer mekaar om gewillig en met die regte gesindheid te ontvang en met dankbaarheid te aan te gee.

2 Korintiërs 9:7 (AFR1983) “7Elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgeneem het, nie met teensin of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief.”


Ds. J. van Schaik