Ongelukkig is dit onmoontlik om dit wat in teologiese boeke volgeskryf is, volledig weer te gee.  Ek gee dus net hooflyne.

Dit is ook onmoontlik om iets oor die uitverkiesing te skryf, sonder om die Bybel (versies) aan te haal.  Behalwe dat dit onwetenskaplik is (jy kan mos nie iets oor (I)iemand sê, as jy nie na Hom self (in die Woord) wil luister nie), is dit ook 'n sekere resep vir wan-interpretasies en drog-redenasies.

1.      Waarom is die uitverkiesing geopenbaar (en moet ons daarvan weet)?

Die uitverkiesing is vir ons opgeteken, omdat God wil hê dat mense gered moet word... en omdat Hy weet dat mense hulleself nie kan red nie!  Hy wil ons uitruk uit die magteloosheid waarin ons onsself gedompel het.  Deur die sondeval het die mens homself beroof - nie net van die saligheid (= lewe met God) nie, maar ook van die vermoë om homself te red.

Deur moedswillige ongehoorsaamheid (teen hulle beterwete in - ja Adam en Eva kon kies om God te gehoorsaam) kies hulle teen God se duidelike woord (bevel) in.  Daar het hulle geestelik 'gesterf' - dus, afgesny van die lewe met die lewende God (Gen.2:16-17).  Hierdie 'geestelike doodsheid' het deurgetrek na al die mense toe. Ef.2:1-3 bevestig dat al die mense 'dood' en hulle lewens wys die doodsheid.  Die geestelik-dooie mens kan dus nie meer vir God kies nie - trouens, hy kies net teen God vir die boosheid! (vgl. Rom.3:9-20).  Ons sien hierdie geestelik-doodsheid selfs al by ons kinders, in die verkeerde dinge wat hulle doen - sonder dat dit aangeleer is!  Immers, watter ouer sal doelbewus vir sy kinders die verkeerde aanleer?  Doodsheid sit as't ware in ons natuur!

God kon al die mense in hul verlorenheid/geestelike doodsheid gelos het!  Dis mos nie sy skuld as mense willens en wetens teen Hom kies nie (vgl. Dordtse Leerreëls 1:1).  Maar Hy doen dit nie!  Hy is (onbegryplik!)'n genadige God!

Net so min as wat 'n lyk homself kan lewend maak, net so min kan 'n geestelike lyk dit doen!  Iemand moet hom lewend mààk, geestelik lewend maak!  God doen dit.  En die geestelike lewendmaking begin by die uitverkiesing - 'n daad van God waarby 'n mens se bydrae/prestasie uitgesluit is!

Die feit is: God is 'n genadige, liefdevolle God wat mense wil red... en Hy doen alles om hierdie redding moontlik en werklik te maak!

Daarom het Hy die uitverkiesing aan ons geopenbaar.  Opvallend, elke keer as die Bybel oor die uitverkiesing skryf, dank en loof die Bybelskrywer die Here (Ef.1:3-6,12; 1 Tess.1:4).  Hulle loof die Here, omdat die uitverkiesing aan hulle sekerheid van hulle salige lewe gee.  Kan jy jou indink hoe onseker ons lewe (met God) sou wees as ons redding van onsself en ons pogings afgehang het - heeltyd aan die wonder/twyfel of ons goed genoeg is/gedoen het!  Nooit is die leer van die uitverkiesing vir ons opgeteken om ons te verwar, bang te maak of te laat twyfel nie!  Iemand wat egter die uitverkiesing uit die Bybel wil 'uitskeur' , en nie daaraan wil glo nie, ontneem hom/haarself die heerlike sekerheid van hulle eie redding en saligheid!

2.      Hoe 'werk' die uitverkiesing?

' Belangrike teksgedeelte wat die genadige uitverkiesing verduidelik, is Ef.1:3-6.  Paulus skryf aan gelowiges en sê dan dat God hulle uitverkies het om sy kinders te wees 'nog voordat die wêreld geskep is' - dus voordat mense nog enigiets kon doen om dit te verdien.  Dit is 'n hemelse (wonder)werk wat ons nie moet bevraagteken - 'n goddelike ingrype ter wille van ons redding!

Die vraag is nou: hoe het hierdie uitverkiesing vir die gelowiges in Efese (en vir ons) 'n werklikheid geword?  Hoe weet ek dat God my ook uitverkies het om deel van sy kinders te wees?  In Ef.1:13 verduidelik die Bybel die 'proses' : 'Deur Christus het ook julle deel geword van die volk van God, toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die Evangelie van julle verlossing, gehoor het en tot geloof gekom het.  In Christus het die Heilige Gees... julle as die eiendom van God beseël' .

Jou uitverkiesing word vir jou 'n werklikheid as (en wanneer) jy GLO!  Andersom gesê: wie glo, is uitverkies en is kind van God!  Die uitverkiesing het dus 'n goddelike kant (God kies uit) en 'n menslike kant (mens glo).  Met 'n beeld verduidelik:

Die rykdom van God genadige uitverkiesing kan met 'n muntsuk verduidelik word, wat hoog horisontaal bo ons koppe gehou word.  Aan die bo-kant van die muntstuk (God se kant, wat Hy alleen kan sien) staan geskrywe: 'Jy is uitverkies' .  Aan die onder-kant van dieselfde muntstuk (die mens se kant wat ons kan sien), staan die opdrag en belofte: 'Glo die Evangelie van Jesus en jy is gered' .

Dit sê vir ons:

  • Moenie jou moeg maak of jy uitverkies is of nie - dis God se kant van die muntstuk!  Hy sal daarvoor sorg!
  • Maak jou moeg of jy die Evangelie van Jesus se sterwe en opstanding ter wille van jou hoor en glo! (vgl. Rom.10:9-17)

Nêrens in die Bybel kry mens die opdrag dat jy moet sorg dat jy uitverkies word nie, slegs dat jy moet glo!  En hierdie boodskap van verlossing in Christus moet aan alle mense verkondig word!  Vgl. o.a. Matt.28:19: 'Gaan dan na al die nasies toe...: doop hulle en leer hulle' (ook Hand.1:8).  God wil dat alle mense hierdie Evangelie moet hoor, want God wil dat alle mense gered word! (vgl. 1 Tim.1:4)!  Daarom is ons sending-opdrag so dringend belangrik!  Niemand mag eendag die verskoning gebruik dat hy/sy nie kans/geleentheid gehad het om te hoor nie!  Trouens, God is so genadig dat Hy nie die wederkoms (finale oordeel) sal laat aanbreek, voordat 'al die nasies' die getuienis gehoor het nie (Mat.24:14)!

Tog tragies, almal moet hoor en hoor inderdaad..., maar nie almal wil glo nie!  Dit is nie God se skuld nie, maar hulle eie - vanweë hul eie sondigheid en harde harte 'lag' hulle sy verlossingsgenade 'af' en bly hulle teen Hom kies!  Terloops, die 144 000 is 'n simboliese getal in Op.7:4, wat dui op die volle getal van God se verlostes wat 'gemerk' is en bewaar word as sy eiendom - die wat geglo het en nou reeds dood is, die wat nou glo en die wat nog tot geloof sal kom. (12 hou verband met die twaalf stamme van Israel, God se hele volk in die OT, vgl ook 12 dissipels as kerk in die NT; en veelvoude van 10 is in Openbaring die getal van goddelike volheid - 12x12x10x10x10).

 Hoe kom mens tot geloof?  Ons het reeds gesien dat die die Bybel 'geloof' in verband bring met die 'hoor' van die Evangelie (Ef.1:13)!  Dit is inderdaad hoe God ons tot geloof wil lei.  Wanneer die Evangelie aan ons gepreek word, werk die Heilige Gees die wedergeboorte in ons (Hy maak ons dus geestelik lewend)!  En die noodwendige gevolg van die wedergeboorte is... geloof!  (Vgl. 1 Pet.1:23-25; vgl ook Joh.3:3,5 waar Jesus eintlik vir Nikodemus die Evangelie preek; lees ook Ef.2:4-10). As geestelik-lewendendgemaaktes is ons wil ook weer lewend gemaak sodat ons vir God kan kies!  Ons geloofsbelydenis is ons keuse vir God!  Maar, ons kan nou alleen vir Hom kies omdat Hy eerste ons uitverkies het!

En mense wat nie wedergebore is/word nie en gevolglik nie glo nie?  Weereens, ons moenie God beskuldig as sou Hy onregverdig wees nie!  In 1 Tes.5:19 vermaan Paulus: 'Moenie die werking van die Heilige Gees teenstaan nie' .  Hoe staan mens die werking van die Gees teen?  Deur die uitsprake van die wat God se boodskap verkondig, gering te skat!  Moenie dit doen nie! (vs.20; vgl. ook Ef.4:30).  Jesus het al geweet dat mense dit wel (sal) doen, daarom waarsku Hy in Mat.22:14 (waar die gaste die uitnodigingswoord na die koning se verlossingsmaal ignoreer: 'Baie is immers geroep, maar min is uitverkies' .  

As iemand dan nie glo nie, is dit 'n aanduiding dat so iemand nie uitverkies is nie - nie omdat God hom nie wil red nie, maar omdat hy (skynbaar) nie belangstel nie.  Maar dit beteken nie dat ons so iemand vir die hel afskryf nie - wie weet of hy nie dalk eendag tot geloof sal kom nie!  Ons moet aanhou om die vermaning en uitnodiging van die Evangelie vir so iemand te laat hoor.

Saamgevat sover:

  • Ons moenie, wat ons verlossing betref, by God se uitverkiesing in ewigheid begin... en dan wonder of ons 'n kans het nie!  Begin by God se genadige roepe deur die Evangelie in die tyd, luister biddend daarna en glo dit!  Dus, moenie van 'voor af' daarna kyk nie, maar van 'agter af' - in die sin van dat jy besef dat jy glo (van agter af) en volg dan die genade-spoor na voor, nl. dat Hy jou uitverkies het!  1 Tess.1:2-8 maak dit mooi duidelik: Paulus noem die gelowiges se geloofsdade, hulle liefdesinspanning en hulle volhardende hoop.  En op grond van hulle praktiese geloofslewe, weet hy dat hulle uitverkies is.  Hy gee nog 'n rede waarom hy van hulle uitverkiesing weet, nl. dat hulle die Evangelie met krag en volle oortuiging gehoor het en tot geloof gekom het.
  • Moenie redeneer en worstel met: 'ek wil graag glo, maar as ek nie uitverkies is nie, help dit niks nie' .  Dis 'n drog-redenasie: as jy die Evangelie glo, weet jy dat jy uitverkies is!  En die feit dat jy daaroor worstel, is 'n goeie teken dat God met jou- en jy met Hom besig is!  Aanvaar dan net kinderlik-gelowig sy verlossende genade in Jesus Christus!

3.      Hoe werk die uitverkiesing deur in ons lewens?

God het ons uitverkies... 'om heilig en onberispelik voor Hom te wees' (Ef.1:4).  Duidelik lyk 'n gelowige se lewe anders as die van 'n ongelowige!  'Heilig en onberispelik' beteken nie dat ons nou volmaak en sondeloos geword het nie, maar wel dat God ons afgesonder het van die verloregaande wêreld en in staat gestel het om sy wil ernstig te soek en te doen!  (Die Bybel noem dit ook 'heiligmaking' in Hebr.12:14).  Maar so 'n voortdurende heiligende lewe is 'n noodwendige gevolg van die uitverkiesing!

  • Mens kan dus nie redeneer: ek is uitverkies en nou kan ek maar lewe soos ek wil' nie.  Dit kan of beteken dat so iemand nie werklik uitverkies is nie (skyngeloof), waaroor ek en jy nie mag oordeel nie; of dat so iemand baie ongehoorsaam is en dringend tot bekering moet kom.
  • Die troos van die uitverkiesing is egter, dat as ek werklik glo (nie 'n volmaakte mens nie)..., en by geleentheid sondig, ek kan weet dat my saligheid nie nou daarmee heen is nie, omdat God my vashou.  En daarom staan ek uit die sonde op..., en begin weer nuut en gehoorsaam te leef voor God!

Die wonderlike van die uitverkiesing is: eenmaal kind van God, altyd kind van God - dis nou te sê as ek waarlik in Hom glo as my enigste Heiland en Saligmaker!

Sò gaan maak gerus koffie - nie omdat jy die bespreking oor die uitverkiesing wil vermy nie..., maar omdat jy dankbaar en jubelend oor die groot genade van God wil peins - oor 'n koppie koffie!

Charl van Rooy

(Gebruik die webblad se vraag-opsie of kontak Charl self by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.  vir enige verdere vrae / opmerkings hieroor)